ELE Manufacturing

ELE Manufacturing är nytänkande produktionskraft som producerar, konstruerar och installerar allt ifrån robotceller och kompletta maskin- och monteringslinjer till fixturer och verktyg. Vi utför även ombyggnationer på befintlig utrustning och tillverkning av reservdelar. Vår styrka är små volymer där vi utgår från våra egna eller kundens tillverkningsunderlag.

ELE Manufacturing

Vi ingår i Exectric-koncernen tillsammans med Vestelv AB. ELE Manufacturing är verksamma inom ett stort antal industribranscher och kan bland annat leverera kompletta maskin- och monteringslinjer, robotceller, fixturer och olika typer av verktyg. Utöver nyproduktion fokuserar vi även på ombyggnationer och tillverkning av reservdelar. 

Vår styrka är specialkonstruktioner, oregelbundna beställningar och små kvantiteter där vi utgår från våra egna eller kundens ritningar. 

Våra tjänster!

På ELE jobbar vi alltid utifrån kundens önskemål och hittar den ekonomiskt och miljömässigt bästa lösningen med syfte att ge högt kundvärde och ökad lönsamhet. 

ELE UPPFÖRANDEKOD (CODE OF CONDUCT)

ELE:s uppförandekod bygger på de 10 principer som fastslagits inom FN:s Global Compact och ska vara ett stöd för dig att i alla lägen välja rätt och vara trygg i att du har bolagets stöd när du gör dina val. ELE:s uppförandekod visar även för alla omkring oss att affärer som görs med ELE görs på goda grunder och med hög affärsmoral.

Mänskliga rättigheter
  • ELE ska stödja och respektera mänskliga rättigheter inom sfären för företagets inflytande.
  • ELE ska inte vara inblandad i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Arbetsrätt

  • ELE upprätthåller föreningsfrihet och alla medarbetares rättighet att delta i facklig verksamhet. ELE erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.
  • ELE accepterar inte tvångs- eller skuldarbete i affärer som ELE är inblandad i. Arbete ska ske på frivillig bas och personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete.
  • ELE tar avstånd från alla typer av barnarbete. Alla former av våld, tvång och utnyttjande av barn är oacceptabelt.
  • ELE vill verka för en trygg och jämställd arbetsplats där alla har samma utvecklingsmöjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vid rekrytering och fördelning av arbetsuppgifter ska ingen diskrimineras p.g.a. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetsmiljö

  • Vid utveckling, konstruktion och tillverkning av produkter och system ska ELE stödja försiktighetsprincipen gällande miljörisker.
  • ELE ska verka för nytänkande ingenjörskraft och nytänkande produktionskraft när det gäller lösningar som innebär minskad miljöbelastning. ELE tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
  • ELE ska verka för hållbar utveckling och i alla projekt där ELE deltar ska så miljövänlig teknik som möjligt förordas.

Anti-korruption ELE motarbetar alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Efterlevnad
Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef.

Medarbetare på ELE ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. ELE ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand rapporterar medarbetare till sin närmaste chef. 

Kontakta oss2

ELE Manufacturing AB

Maskinverkstad i Edsbyn

Kontakta oss!